MINOR PROJECT: WONEN MET GEMAK PMD

 1. Situatiebeschrijving

 Bedrijfskarakteristiek (Branche, geschiedenis, financiën, organisatie).

Branche:

Wonen met Gemak biedt in samenwerking met lokale partners ondersteuning bij het langer zelfstandig wonen van senioren en mensen met een beperking. Met de Woon- en gemaksdiensten leveren de projectpartners een bijdrage om praktische diensten, ondersteuning bij het behoud van zelfredzaamheid en persoonlijke zorg en aandacht toegankelijk te maken en te houden voor alle lagen van de bevolking. Het Servicepunt en het daaraan gekoppelde matchingsysteem vormt hierbij het gezamenlijk kanaal.

Financiën:

De provincie Noord-Brabant subsidieert Wonen met Gemak om de ondersteuning aan senioren uit te breiden naar (West-)Brabant. Rabobank West-Brabant Noord heeft een financiële bijdrage geleverd voor de versterking van de rol van het Servicepunt van Wonen met Gemak in haar werkgebied: Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk.

Organisatie:

Comfortabel wonen is van alle leeftijden. Wonen met Gemak biedt hierbij ondersteuning. Deskundige vrijwilligers én professionals staan klaar om senioren te adviseren over comfortverbetering, veilig wonen en woningaanpassing. (het is dus echt een adviesbureau.)

Wonen met gemak kijkt samen met de oudere hoe geschikt het huis is om oud in te worden. Ze zullen dan een advies uitschrijven wat de ouderen het best kunnen aanpassen om zorgeloos oud te worden. Ook doen ze buiten het advies bij het proces helpen.

Wonen met gemak werkt samen met verschillende bedrijven die deskundig zijn op het gebied van seniorenhuisvesting en woningaanpassing maar ook voor onderhoud.

Bij Wonen met Gemak zijn ook professionals aangesloten. Bijvoorbeeld een makelaar die gespecialiseerd is in seniorenhuisvesting en een ergotherapeut die kan adviseren over aanpassingen en hulpmiddelen.

Hoe werkt het

 • De Woonscan

De vrijwilligers hebben een speciale cursus gekregen om de Woonscan uit te voeren. U krijgt niet alleen deskundig advies, maar ook een rapportje van uw waarin u alles nog eens rustig kunt nalezen en waarin allerlei tips staan. (kosten zijn verschillend per woonplaats)

 • Professioneel advies

Wonen met gemak zal dan verschillende bedrijven raadplegen om voor de ouderen het probleem op te lossen.

 • Vertrouwd bedrijf

Na het advies zal wonen met gemak de ouderen helpen met het zoeken naar de nodige bedrijven.

Product(en), dienst(en), assortiment.

 • Woondiensten
 • Gemaksdiensten
 • Persoonlijke dienstverlening en ondersteuning
 • Markten

Woondiensten.

Beleid (huidige beleidsdoelen).

Dienstverlening Wonen met Gemak

In Breda is er een groot tekort aan levensloopgeschikte woningen. Ouderen en mensen met beperkingen willen namelijk graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde huis en buurt blijven wonen. Bewoners kunnen ondersteuning en advies krijgen bij het levensloopgeschikt maken van hun huis. Deskundige vrijwilligers organiseren workshops voor mensen uit hun buurt of netwerk over de mogelijkheden van woningaanpassing. Om uw huis daadwerkelijk comfortabeler en toekomstbestendig te maken, kunt u gebruik maken van het Servicepunt Wonen met Gemak

Probleemstelling voor het project.

Hoe kan Wonen met Gemak er voor zorgen dat mensen op een toegankelijke en laagdrempelige manier met elkaar verbonden raken, zodat ze zorgeloos thuis kunnen blijven wonen?

 • Afbakening project (systeemgrenzen).
 • Vanuit de minor Active Ageing wordt de focus vooral gelegd op zelfstandig thuiswonende senioren, maar de toepassing die gemaakt wordt zal toegankelijk zijn voor elke doelgroep.
 • Er zal een pilot gecreëerd worden voor zowel een wijk in Prisenbeek als een drop Woensdrecht. Dit wordt gedaan om de mogelijkheden te vergelijken tussen een stad en een drop.
 • Bij het project wordt er gebruik gemaakt laagdrempelige technologie.
 1. Doelstelling.

Doelstelling:

Het ontwikkelen van een participatiesamenlevingsconcept waarbij laagdrempelige technologie centraal staat bij het samenbrengen van buurtbewoners en belanghebbende partijen waardoor de bewoners, vanaf juni 2015, comfortabel en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Deze doelstelling zal bereikt worden door middel van een marktonderzoek en een identiteitsonderzoek, waardoor er een beeld word gecreëerd van de huidige situatie.
Vanuit daar zal er een concept gerealiseerd worden waarbij Wonen met Gemak, belanghebbende partijen en buurtbewoners een rol gaan spelen.

Subdoelen:

 1. Verdiepen in de nieuwste, laagdrempelige technologie die het zelfstandig wonen makkelijker maakt.
 2. Verdieping in het bedrijf Wonen met gemak en andere belanghebbende partijen.
 3. Bestaande middelen zoveel mogelijk meenemen in het nieuwe ontwerp
 4. Een tussenpresentatie geven over de stand van zaken rond week 10.
 5. Op het eind van het project een rapport met aanbevelingen gereed hebben
 6. Een presentatie houden voor de opdrachtgever aan het eind van het project

* Optioneel subdoel*

 1. Een pilot draaien in de wijk Prisenbeek en / of in het dorp Woensdrecht.

Relevante bronnen.

www.wonenmetgemak.nl

http://www.breda.nl/wonen-wijken-vervoer/wijken/prinsenbeek

http://www.woensdrecht.nl/

Werkzaamheden.

Taakverdelingen

Alle groepsleden zijn verantwoordelijk voor het resultaat dat geleverd wordt bij elk doel.

Doel 1:

Verdieping in het project:

– Verdiepen in het bedrijf Wonen met Gemak.

– Verdiepen in innoverende, laagdrempelige technologie (domotica).

– Verdieping in de doelgroep(en).

– Verdieping in wet-/regelgeving en voorgaande projecten met betrekking tot zelfstandig wonen, buurtpreventie etc.

Doel 2:

Bestaande middelen zoveel mogelijk meenemen in het nieuwe ontwerp.

– Bekijken wat de bestaande middelen zijn.

– Inventariseren van bestaande middelen en de bruikbare middelen er uit halen.

– Toepassen van bruikbare bestaande middelen verwerken in het nieuwe ontwerp.

Doel 3:

Een tussentijdse presentatie geven over de stand van zaken.

– Alle resultaten van afgelopen periode verzamelen.

– Verwerken van de resultaten van afgelopen periode in een presentatie.

– Presentatie geven met de resultaten van afgelopen periode bij Wonen met Gemak.

Doel 4:

Een management rapportage opstellen eind periode.

– Alle resultaten van afgelopen periode verzamelen.

– Alle resultaten van afgelopen periode verwerken in het rapport.

Doel 5:

Op het eind van de periode een concept rapport.

– Alle resultaten van afgelopen periode verzamelen.

– Het omzetten van resultaten naar aanbevelingen.

– De resultaten en aanbevelingen verwerken in een rapport.

Doel 6:

Een presentatie houden voor de opdrachtgever aan het eind van het project.

– De resultaten van de afgelopen periodes verzamelen.

– Opsommen van de aanbevelingen die bij doel 6 naar voren zijn gekomen.

– Verwerken van de resultaten en aanbevelingen van afgelopen periode in een presentatie.

– Presentatie geven met de resultaten en aanbevelingen van afgelopen periode bij Wonen met Gemak en andere belanghebbende partijen.

Doel 7:

Een pilot draaien in de wijk Prisenbeek en / of in het dorp Woensdrecht.

– Eerste ontwerp klaar voor pilot met verschillende betrokken partijen.

– Inventarisatie van de technologie die er wordt ingezet.

– Handleiding voor het gebruiken van de technologie voor de zorg behoevende.

– Handleiding voor het gebruiken van de technologie voor de beurtbewoners .

5. Eisen ten aanzien van de kwaliteit

In dit hoodsfuk worden eisen naar voren gebracht die invloed zouden kunnen

hebben op het uitvoeren van het project en of waarmee rekening gehouden moet

worden tijdens het uitvoeren van het project.

Externe voorwaarden.

Externe voorwaarden zijn eisen waarmee de projectgroep rekening moet

houden tijdens het uitvoeren van het project. Deze eisen zijn door de omgeving

opgelegd.

 • Laagdrempelige, relatief goedkope technologie.
 • Het project moet uitgevoerd kunnen worden zowel in Prinsenbeek als in Woensdrecht
 • Het project moet binnen een kort tijdsbestek uitvoerbaar zijn


Functionele eisen.

Onder dit kopje wordt er beschreven hoe straks het projectresultaat moet

functioneren. Het doel is om een participatiesamenlevingsconcept te ontwikkelen waarbij laagdrempelige technologie centraal staat bij het samenbrengen van buurtbewoners en belanghebbende partijen waardoor de bewoners, vanaf juni 2015, comfortabel en zelfstandig kunnen blijven wonen.

 • Laagdrempelige techniek,
 • Samenbrengen op het gebied van samenwerken van buurtbewoner,
 • Elke doelgroepen (kwetsbare ouderen, dementerende ouderen, jonge gezinnen met een baby en/of kind, enzovoorts),
 • Makkelijk toepasbaar concept,
 • Mogelijk koppeling met zorgverleners.

Bedrijfseigen beperkingen.

Bedrijfseigen beperkingen; zijn spullen die vanuit het bedrijf/school beschikbaar

zijn voor de groep. Voorbeelden hiervan zijn:

– Vooraf besproken doelen moeten behaald worden binnen de vooraf

besproken tijd.

– Genoeg werkplek voor de groep.

– (niet) aanwezige technologie vanuit opdrachtgever.

Afbreukrisico.

Bij een risicoanalyse wordt er gekeken naar problemen die kunnen ontstaan die

de voortgang van het project kunnen belemmeren. Voorbeelden hiervan zijn:

– Uitval van een van de drie groepsgenoten.

– Geen duidelijke communicatie tussen groepsgenoten, tussen groep en

opdrachtgever en tussen groep en projectbegeleider.
– Weinig of beperkte respons vanuit werkveld.

– Een pilot opzetten gaat niet meer lukken.

* Als de pilot niet meer opgezet kan worden in de wijk Prisenbeek en / of in het dorp Woensdrecht zal      er rekening moeten gehouden worden met het opzetten van een fictieve casus. Dit moet gedaan worden zodat de doelstelling als nog behaald kan worden.

 1. Kwaliteitsbewaking.

In dit hoofdstuk wordt er aangegeven wie alle werkzaamheden gaat controleren

en of die daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals het moet.

De kwaliteit van dit rapport wordt door alle groepsleden bewaakt. Alle leden

zullen controleren of de uitvoering volgens de gemaakte planning gaat.

Elke week zal er gecontroleerd moeten worden of de activiteiten zijn uitgevoerd

en afgerond zoals afgesproken. Dit zal gedaan worden door Sven en Josie. Floris zal de projectleden erop wijzen wanneer activiteiten niet gedaan of niet afgerond zijn.

Wanneer er een regelmatige afwezigheid van groepsleden optreedt zullen zij

hierop gewezen worden. Wanneer hier geen geldige reden voor is zal er in

overleg een consequentie volgen voor het desbetreffende groepslid.

 1. Tijd Planning.

In dit hoofdstuk wordt de planning uitgewerkt in de vorm van een tabel. Hierin zal komen te staan welke werkzaamheden er gedaan worden, in welk tijdsbestek deze worden uitgevoerd en wanneer de werkzaamheden af moeten zijn. Ook zal worden beschreven wanneer iedereen wordt geïnformeerd over de voortgang.

Doel 1:

Verdieping in het project:

– Verdiepen in het bedrijf Wonen met Gemak.

– Verdiepen in innoverende, laagdrempelige technologie (domotica).

– Verdieping in de doelgroep(en).

– Verdieping in wet-/regelgeving en voorgaande projecten met betrekking tot zelfstandig wonen, buurtpreventie etc.

Doel 2:

Bestaande middelen zoveel mogelijk meenemen in het nieuwe ontwerp.

– Bekijken wat de bestaande middelen zijn.

– Inventariseren van bestaande middelen en de bruikbare middelen er uit halen.

– Toepassen van bruikbare bestaande middelen verwerken in het nieuwe ontwerp.

Doel 3:

Een tussentijdse presentatie geven over de stand van zaken.

– Alle resultaten van afgelopen periode verzamelen.

– Verwerken van de resultaten van afgelopen periode in een presentatie.

– Presentatie geven met de resultaten van afgelopen periode bij Wonen met Gemak.

Doel 4:

Een management rapportage opstellen eind periode.

– Alle resultaten van afgelopen periode verzamelen.

– Alle resultaten van afgelopen periode verwerken in het rapport.

Doel 5:

Op het eind van de periode een concept rapport.

– Alle resultaten van afgelopen periode verzamelen.

– Het omzetten van resultaten naar aanbevelingen.

– De resultaten en aanbevelingen verwerken in een rapport.

Doel 6:

Een presentatie houden voor de opdrachtgever aan het eind van het project.

– De resultaten van de afgelopen periodes verzamelen.

– Opsommen van de aanbevelingen die bij doel 6 naar voren zijn gekomen.

– Verwerken van de resultaten en aanbevelingen van afgelopen periode in een presentatie.

– Presentatie geven met de resultaten en aanbevelingen van afgelopen periode bij Wonen met Gemak en andere belanghebbende partijen.

Doel 7:

Een pilot draaien in de wijk Prisenbeek en / of in het dorp Woensdrecht.

– Eerste ontwerp klaar voor pilot met verschillende betrokken partijen.

– Inventarisatie van de technologie die er wordt ingezet.

– Handleiding voor het gebruiken van de technologie voor de zorg behoevende.

– Handleiding voor het gebruiken van de technologie voor de beurtbewoners .

Tabel 1 – Tijdsplanning

7.3 Overlegmomenten en tijdsbewaking

De overlegmomenten binnen de groep zullen iedere dinsdag plaatsvinden tijdens de geplande begeleidingsuren. Overlegmomenten tussen de projectgroep en Rolf R. Jobse zijn niet op een vaste dag maar zullen van te voren worden besproken via de mail of persoonlijk.

De tijdsbewaking zal worden uitgevoerd door middel van een strakke planning die alle projectleden zullen nastreven.

Geld.

Er is op dit moment nog geen schatting te maken van de mogelijke kosten. Dit komt doordat er nog geen concrete ideeën zijn over de indeling van de ruimte en welke apparatuur er zal worden gebruikt.

Organisatie.

Naam:

Rol: Taken:
Rolf R. Jobse Contactpersoon

en opdrachtgever

Begeleiden van projectgroep en het goedkeuren of het geven van feedback op aangeleverde projectonderdelen.
Floris Smits Voorzitter
en
hoofdcontactpersoon
Vergaderingen leiden, overzicht behouden en beslissingen nemen.
Sven Damen Kwaliteitsbeheerder Controleren van de kwaliteit van het project
Josie Berkx Kwaliteitsbeheerder

Notulist

Controleren van de kwaliteit van het project.

Belangrijke afspraken, bijeenkomsten en vorderingen vastleggen in notulen.

Niels de Beer Projectbegeleider Begeleiden van projectgroep gedurende het gehele project.
 1. Informatie.

Hoofdvraag:
Hoe kan Wonen met Gemak er voor zorgen dat mensen op een toegankelijke en laagdrempelige manier met elkaar verbonden raken, zodat ze zorgeloos thuis kunnen blijven wonen.

Doelstelling:
Het ontwikkelen van een participatiesamenlevingsconcept waarbij laagdrempelige technologie centraal staat bij het samenbrengen van buurtbewoners en belanghebbende partijen waardoor de bewoners, vanaf juni 2015, comfortabel en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Deze doelstelling zal bereikt worden door middel van een marktonderzoek en een identiteitsonderzoek, waardoor er een beeld word gecreëerd van de huidige situatie.
Vanuit daar zal er een concept gerealiseerd worden waarbij Wonen met Gemak, belanghebbende partijen en buurtbewoners een rol gaan spelen.

Afspraken:
– Mogelijke pilot wordt uitgevoerd in Prinsenbeek en Woensdrecht. Om zo de diversiteit van stad en dorp in kaart te brengen.
– PMD zal in twee fases worden opgestuurd. Dit komt mogelijk doordat er gaande weg meerdere partijen zullen meewerken aan het proces.
– Contact wordt behouden via dropbox, mail en telefonie.
– Wekelijks zal er een update gestuurd worden naar Rolf Jobse, met hierin de nieuwste ontwikkelingen binnen het proces.
– Rolf Jobse zal waar mogelijk een inventarisatielijst en bruikbare informatie in de dropbox omgeving plaatsen.

Advertenties