MINOR WEEK 5: NANDA VAN GINEKKEN AANTEKENINGEN

Spelers in de gezondheidszorg

 • De nederlandse zorgautoriteit
 • Zorginstituut Nederland, voorheen College voor Zorgverzekeringen
 • Centrum Indicatiestelling Zorg
 • Centraal Administratie kantoor
 • Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport
 • Verschillende belangenorganisaties

Zorgstelsel: de zorgmarkten.

kst-29324-3-1

Het geld van de zorg komt uit de zorgverzekeringspremies, belastingen, eigen betalingen en aanvullende verzekeringen vandaan.

Chronische ziektes, comobiliteit en dure technologie dragen bij aan de stijgende zorgkosten.

Financiering gezondheidszorg:

 • Zorg gefinancierd vanuit de kerk, stichting en klooster.
 • Jaren ’80: wetten om kosten te beheersen
 • Vanuit jaren ’80 -2000: budget beheersing.
 • 2006: nieuwe zorgverzekeringswet
 • 2015: invoering wet langdurige zorg

Marktwerking:

Verschijnsel waarbij zonder sturing van de overheid de mechanismen werkzaam binnen het vrije marktsysteem een bepaalde structuur geven aan de markt.

 • Ā verhogen eigen bijdrage en eigen risico
 • meer vrijheid en transparantie voor zorgvragers
 • meer concurrentie
 • overheid stelt kader ipv wetten vast

Concurrentie in de zorg?

 • De patient is ziek en leeft in onzekerheid?
 • Patient sluit een verzekering af –> moral hazard en vermindering risicomijdend gedrag
 • Irratienele patient
 • Verzekering zijn regionaal georienteerd
 • Zorginstellingen zijn regionaal georienteerd

Zorgverzekeringswet:

curatieve zorg, wet is per 1 januari 2006 van kracht, bevordering marktwerking in de zorg, verplichte basisverzekering, aanvullend pakket mogelijk, zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen.

Zorgverzekeringswet is verdeeld in de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg.

Ontwikkelingen ZVW:

 • 2013: Genriatrische revalidatiezorg van ABWZ naar ZVW
 • 2015: van ABWZ naar ZVW
 • 2015: Langdurige GGZ: eerste 3 jaar ZVW
 • Verbeteren financiering extramurale mondzorg

De WLZ in vogelvlucht:

1968: start AWBZ is bedoeld voor chronische onverzekerbare zorg

2014: AWBZ omvat 28.1 mljd.

Langdurige zorg voor ouderen etc. volksverzekering voor iedereen, voor AWBZ is CIZ indicatie nodig.

ZIN of PGB

Zorg in natura = door zorgkantoor of gemeente

PGB: geldbedrag om zelf zorg of hulp te kopen, eigen afspraken, evt combinatie met ZIN, kabinet trekt geld uit om fraude met PGB te bestrijden. Vanaf 2015 PGB via SVB ipv op eigen rekening.

Ontwikkelingen WLZ 2015:

Vanaf 2015 ingrijpende hervorming, lichtere vormen van AWBZ zorg naar gemeentes en zorgverzekeraars. Hogere eigen bijdrage bij eigen vermogen, meer geld voor PGB.

Ontwikkelingen WMO: vanaf 2015 overheveling begeleiding van WLZnaar WMO.

Uitdagingen van 2015:

Landurige zorg:

 • nieuwe rol gemeente
 • wijkverpleegkundige krijgt grote rol
 • zorgkantoor bewaakt toegankelijkheid

Curatieve zorg:

 • grotere rol verzekeraar
 • grotere rol verzekeraar GGZ
 • Meer samenwerking in de 1e lijn en 2e lijn

WMO

 • grotere rol gemeente.
Advertenties